Historie, současnost a budoucnost.

ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ - dodáváme kvalitní produkty zemědělské prvovýroby

Žilovská zemědělská a. s. byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 4. ledna 2002. K 1. 1. 2004 zahájila společnost zemědělskou výrobu na farmách Žilov, Tatiná, Ledce, Horní Bříza a Nevřeň. Od uvedeného data společnost hospodaří na výměře cca 1.700 ha zemědělské půdy. K 31. 12. 2016 vlastní Žilovská zemědělská a. s. 168,23 ha zemědělské půdy v katastrálních územích Žilov, Horní Bříza, Nevřeň, Ledce u Plzně, Tatiná, Nekmíř, Trnová, Příšov, Horní Bělá, Bučí, Loza, Chotíkov a Záluží u Třemošné.

S čím hospodaříme?

Ornou půdu a trvalé travní porosty dnes obhospodařujeme na rozloze cca 1.698,42 ha v těchto katastrálních území:

  • Žilov, Horní Bříza, Ledce u Plzně, Tatiná, Nevřeň, Nekmíř, Stýskaly, Příšov, Trnová a Chotíkov
  • vlastní zemědělská půda dosáhla stavu 168,23 ha.

Základní stádo čítá 280 kusů krav Holštýnského plemene a 410 ks dalších kategorií skotu (bližší informace v sekci Živočišná výroba

Ekologická pastva o rozloze cca 75 ha poblíž obce Nevřeň je domovem cca 65 kusů masného plemene CHAROLAIS a MASNÝ SIMENTÁL.

Ornou půdu využíváme na pěstování následujících plodin: pšenice krmná a potravinářská, řepka ozimá, oves, ječmen ozimý i jarní, tritikále ozimé, hrách, kukuřice na siláž a jetel na senáž. Zabýváme se též výrobou osiv. Trvalé travní porosty využíváme na travní senáže a výrobu sena a otav.

Majetkové zázemí.

Základní kapitál představuje hodnotu 40 057 000 Kč, který je rozdělen na 40 057 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000,-- Kč. Jedná se o listinný cenný papír.

Ke 13. 5. 2016 eviduje společnost celkem 230 drobných akcionářů. Zaměstnanci společnosti včetně bývalých, vlastní celkem 31,91  % všech akcií.

K 31. 12. 2016 měla společnost 34 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. V roce 2016 pracovalo ve společnosti celkem 40,93 přepočtených zaměstnanů na 8 hodinovou pracovní dobu.

Časová řada vybraných ukazatelů hospodaření

UKAZATEL 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Výměra zem. půdy (ha) 1 750,41 1 757 1 741,46 1 740,22 1 715,23 1 709,92
Stav skotu (ks) 624 571 648 690 701 625
Prodej mléka ( v tis.l) 1 828 1 667 1 995 2 158 2 071 2 457,3
Tržby za výrobky a služby /tis. Kč/ 57 125 64 383 60 368 67 560 53 561 55 626
Výkony celkem /tis. Kč/ 69 970 78 567 77 427 84 311 69 514 76 047
Spotřeba materiálu /tis. Kč/ 36 279 41 422 39 035 44 327 21 954 26 046
Nakupované služby /tis. Kč/ 2 965 6 578 4 461 5 958 8 141 11 334
Osobní náklady /tis. Kč/ 11 946 11 561 12 868 13 082 13 881 14 594
Náklady celkem /tis. Kč/ 66 308 77 834 73 435 79 971 61 745 72 587
Zisk před zdaněním /tis. Kč/ 3 661 733 3 992 4 340 7 769 3 460
Přidaná hodnota /tis. Kč/ 15 316 14 948 12 323 15 680 21 951 16 697
Mzdy celkem /tis. Kč/ 8 764 8 562 9 482 9 576 10 298 10 876
Počet přepočtených pracovníků 37,4 38,0 37,8 38,40 40,34 40,87
PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč) 409 519 393 368 326 005 408 333 544 150 408 539
Průměrná měsíční mzda (Kč) 19 528 18 776 20 904 20 781 21 273 22 176
PP na pracovníka z výkonů v tis.Kč 1 870 856 2 048 333 2 195 599 2 022 634 1 723 203 1 860 705