Dividendy 2016

Podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2016.

Podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2016

Rozhodnutí Valné hromady ze dne 5. 5. 2017 Žilovské zemědělské a. s., se sídlem v Žilově čp. 36, PSČ 330 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 949

určuje

podle § 348 a násl. ZÁKONA č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a podle článku 9, bod 2 stanov

následující podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2016:

I.         Nárok na dividendu za rok 2016 má akcionář, který vlastní hromadnou listinu akcii Žilovská zemědělská  a. s. k rozhodnému dni 5. května 2017. Dividenda se začne vyplácet dne 1. srpna 2017. Výplata dividendy bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady a nebezpečí společnosti následujícím způsobem:

1.       Akcionářům - fyzickým osobám

1.1.  v hotovosti jen ve výjimečných případech, na základě předložení průkazu totožnosti a hromadné listiny v místě sídla společnosti, tj. Žilov čp. 36. Výplata bude probíhat každé úterý a čtvrtek v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. v místnosti hlavní pokladny společnosti.

 1.2.  bezhotovostním převodem na peněžní účet, který je zapsaný v seznamu akcionářů

V případě zastupování akcionáře jinou osobou u obou způsobů výplaty na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

2.      Akcionářům - právnickým osobám

2.1   výlučně bezhotovostním převodem z účtu Žilovská zemědělská a. s., na účet akcionáře na základě sdělení bankovního spojení akcionářem, které je zapsáno v seznamu akcionářů. Žilovská zemědělská a. s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem do seznamu akcionářů.

II.        Představenstvo Žilovské zemědělské a. s. nebude uplatňovat námitku promlčení vůči vzneseným nárokům na výplatu dividendy po dobu 5 let od splatnosti dividendy. Po uplynutí doby 5 let od splatnosti dividendy je představenstvo povinno uplatnit námitku promlčení a nevyplacenou část dividendy převést na účet nerozděleného zisku minulých let k dalšímu rozhodnutí valné hromady Žilovské zemědělské a. s.

Další informace o výplatě dividend je možno získat v Žilovské zemědělské a. s., na telefonním čísle +420 377 958 277 nebo na e-mailové adrese zvanek@zilovska-zemedelska.cz. Oznámení o podmínkách a způsobu výplaty dividend za rok 2016 bude publikováno na www.zilovska-zemedelska.cz a vyvěšeno na úřední desce společnosti Žilovská zemědělská a.s.

                                                                                                                      Představenstvo akciové společnosti Žilovská zemědělská a.s.