Valná hromada 2016

Oznámení o svolání řádné Valné hromady.

Představenstvo akciové společnosti ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s.,

IČO: 263 40 861, se sídlem č. p. 36, 330 11 Žilov

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 949

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 13. května 2016

 od 18:00 hod. v sále Kulturního domu v Žilově

Program jednání:

1.      Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2.      Volba orgánů valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů

3.      Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2015

4.      Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

5.      Zpráva dozorčí rady a výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2015

6.      Strategie rozvoje společnosti v roce 2016 a v dalších letech

7.      Přestávka

8.      Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech

9.      Usnesení z Valné hromady a rekapitulace jednotlivých hlasování

10.  Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených s listinnými akciemi na jméno je 13. 5. 2016. Právo účastnit se valné hromady (dále také VH) a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů a předloží příslušný počet akcií (hromadnou listinu) společnosti.

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 17:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti a hromadnou listinou. V případě zastupování se zmocněnec prokáže také platným průkazem totožnosti a podepsanou plnou mocí.  Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její statutární zástupce platným průkazem totožnosti, akciemi (hromadnou listinou) a předloží originál (ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním zástupcem akcionáře, odevzdá také plnou moc s  podpisem člena/ů statutárního orgánu. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

a)   K bodu 1 programu:

  Návrh usnesení:

       VH schvaluje jednací a hlasovací řád podle čl. 15 Stanov v tomto znění: Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Hlasuje se veřejně aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrzích a protinávrzích akcionářů k projednávanému bodu programu v pořadí, v jakém byly předloženy. Teprve nakonec se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje. K přijetí rozhodnutí valné hromady postačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, vyjma rozhodnutí o změně stanov, kde je zapotřebí dvoutřetinový souhlas přítomných akcionářů a rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje jednoduchý způsob hlasování v souladu s právními předpisy a stanovami.

b)     K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

VH volí předsedou valné hromady Miroslava Pokorného, zapisovatelem Ing. Zdeňka Vaňka, ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Beneše a Vladimíra Sedláčka, předsedkyni návrhové komise Ing. Evu Zimovou, osoby pověřené sčítáním hlasů Josefa Dobrého a Václava Dobrého.

Zdůvodnění:

Návrh vychází ze stanov a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí.

c)      K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2015.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem předkládá akcionářům Výroční zprávu zprávu o své činnosti, která vycházela z usnesení Valné hromady v roce 2015.

 

 

d)     K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015 podle předloženého návrhu.

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a pravdivě odráží stav hospodaření společnosti. S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2015 navrhuje představenstvo, aby část zisku byla použita k rozdělení akcionářům jako dividenda.

                  Hlavní údaje účetní závěrky 2015 (v celých tisících Kč):

     Dlouhodobý majetek :     76 958                   Vlastní kapitál :                                    65 621

     Oběžná aktiva  :              47 959                   Cizí zdroje :                                          60 110

     Časové rozlišení :                 814                    Nerozdělený zisk z předchozích let :   20 531

     Aktiva celkem :              125 731                  Zisk 2015 po zdanění :                          2 751

                                                                            Pasiva celkem :                                  125 731

e)      K bodu 5 programu:

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 a zprávu auditora.

Zdůvodnění:

Předložená zpráva dozorčí rady a zpráva auditora za rok 2015 neobsahují žádné negativní poznatky, ke kterým by bylo třeba přijímat zvláštní opatření, proto je VH pouze bere na vědomí.

f)       K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje strategii rozvoje společnosti v roce 2016 a následujících letech.

Zdůvodnění:

Předložená strategie rozvoje společnosti v následujících letech postihuje všechny oblasti činnosti společnosti a odpovídá stávajícímu a předvídatelnému vývoji ekonomické situace společnosti.

g)      K bodu 7 programu:

Akcionářům bude podáno pohoštění.

h)     K bodu 8 programu:

Návrh usnesení:

VH určuje podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem pana Ing. Petra Špičku ze společnosti Valda audit s.r.o., IČ 25686895, se sídlem Praha 4, U Mlýna 1755/5, PSČ 141 00.

Zdůvodnění:

Podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje osobu auditora nejvyšší orgán společnosti. Ing. Špička je navrhován jako auditor proto, že pro společnost zpracovával audity v předchozích letech a je znám pečlivostí a náročností. Je dokonale seznámen se zemědělskou problematikou a s hospodařením společnosti.

i)        K bodu 9 programu:

Návrh usnesení:

Předseda návrhové komise seznámí Valnou hromadu s výsledky jednotlivých hlasování k projednávaným dokumentům a nechá hlasovat o usnesení. Usnesení zavazuje představenstvo ke splnění přijatého strategického plánu rozvoje v roce 2016.

Účetní závěrka za rok 2015 a Výroční zpráva jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti www. zilovska-zemedelska.cz a také lze do nich, jakož i do zprávy auditora a strategie rozvoje společnosti v následujících dnech nahlédnout po zveřejnění této pozvánky, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti v I. patře. Akcionář může rovněž požádat o zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a nebezpečí. Žádost je možné podat i telefonicky v sekretariátu ředitele společnosti tel. č. 377 958 277.

Na valné hromadě proběhne rovněž výplata pachtovného za užívání pozemků za rok 2015.

Pro účastníky valné hromady bude tradičně zajištěn svoz do Žilova autobusem, rozpis zastávek a odjezdů je přiložen.

 

V Žilově dne 13. 4. 2016

Za představenstvo společnosti

Miroslav Pokorný v.r.
předseda představenstva

 


Čas odjezdu autobusu na valnou hromadu z jednotlivých obcí:

  1. Trnová: 16:30 hod.
  2. Horní Bříza: 16:35 hod.
  3. Ledce: 16:40 hod.
  4. Příšov: 16:45 hod.
  5. Nevřeň: 16:50 hod.
  6. Stýskaly: 17:00 hod.
  7. Tatiná: 17:05 hod.
  8. Žilov (konečná): 17:10 hod.